Majątek spółki

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 r. zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o. uchwałą nr 3/ZZW/20 z dnia 27 sierpnia 2020 roku.
Wartość majątku w złotych na ten dzień była następująca:

A. Aktywa trwałe – 11 797 895,51 zł

  1. Wartości niematerialne i prawne – 11 361,85 zł
  2. Rzeczowe aktywa trwałe – 11 786 533,66 zł
  3. Należności długoterminowe – 0,00 zł
  4. Inwestycje długoterminowe – 0,00 zł
  5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 0,00 zł

B. Aktywa obrotowe – 1 389 138,74 zł

  1. Zapasy – 24373,21 zł
  2. Należności krótkoterminowe – 260 643,27 zł
  3. Inwestycje krótkoterminowe – 1 066 981,53 zł
  4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 37 140 ,73 zł

Razem majątek: 13 187 034,25 zł