Przedmiot działalności

1. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni PKD 81.30.Z
2 działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną PKD 01.61.Z
3. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego   zakwaterowania PKD 55.20.Z
4. pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe PKD 55.30.Z
5. pozostałe zakwaterowanie PKD 55.90.Z
6. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne PKD 56.10.A
7. przygotowywanie i podawanie napojów PKD 56.30.Z
8. pozostała usługowa działalność gastronomiczna PKD 56.29.Z
9. działalność obiektów sportowych PKD 93.11.Z
10. pozostała działalność związana ze sportem PKD 93.19.Z
11. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej PKD 93.13.Z
12. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej PKD 96.04.Z
13. pogrzeby i działalność pokrewna PKD 96.03.Z
14. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z
15. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.11.Z
16. przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców  zewnętrznych (katering) PKD 56.21.Z
17. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 68.32.Z
18. wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego PKD 77.21.Z
19. pozostałe sprzątanie PKD 81.29.Z
20. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z
21. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych PKD 85.51.Z
22. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna PKD 93.29.Z
23. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych PKD 43.11.Z
24. przygotowanie terenu pod budowę PKD 43.12.Z
25. transport drogowy towarów PKD 49.41.Z
26. ruchome placówki gastronomiczne PKD 56.10.B
27. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PKD 47.11.Z
28. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach PKD 47.19.Z
29. sprzedaż detalicza żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach PKD 47.81.Z
30. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z
31. działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z